Algemene voorwaarden

Algemeen 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op Nederlandse consumenten die deelnemen aan één of meerdere van de Woonspecialist Brabant acties (hierna ‘actie’ of ‘acties’), die worden georganiseerd door Woonspecialist Brabant B.V. , gevestigd te Mierlo aan Bijenkorf 8B, 5731 ST Mierlo, Nederland (hierna ‘Woonspecialist Brabant).

Door deel te nemen aan een Actie en/of door gebruik te maken van de gewonnen prijs, verklaren de deelnemers kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze voorwaarden en alle op de betreffende Actie van toepassing zijnde voorwaarden.

Deelname 

De wijze waarop deelname geschiedt kan per actie verschillen en wordt altijd uitgelegd op de actiepagina en in de bijbehorende actievoorwaarden. Deelname is uitgesloten voor personen die niet in Nederland wonen of aldaar geen vaste verblijfplaats hebben. Bij deelname aan de actie door een minderjarige tot 18 jaar is toestemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers noodzakelijk. 

Woonspecialist Brabant behoudt zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren en/of van een gewonnen prijs uit te sluiten indien er op enige wijze in strijd wordt gehandeld met deze voorwaarden of er anderszins onrechtmatig wordt gehandeld jegens Woonspecialist Brabant en/of derden, bijvoorbeeld door de opgave van onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens. 

Prijzen 

Per actie worden de beschikbare prijzen kenbaar gemaakt op de actiepagina. Woonspecialist Brabant heeft het recht om een soortgelijke prijs uit te keren met een vergelijkbare economische waarde. Eventuele andere bijkomende kosten die verband houden met de aanvaarding en het gebruik van een prijs, zijn voor rekening van de winnaars. Een prijs is niet inwisselbaar voor geld. Indien er geen gebruik wordt gemaakt of kan worden gemaakt van een prijs vervalt die prijs.

Bepaling winnaars 

Bepaling van de winnaars geschiedt altijd automatisch en op onpartijdige wijze.  De winnaars ontvangen binnen de in de actievoorwaarden gecommuniceerde termijn bericht van de eventueel gewonnen prijs. Eventuele transportkosten verbonden aan de levering van de prijs komen voor rekening van Woonspecialist Brabant.  

Gegevens  

Winnaars dienen naast het e-mailadres en aanvullende persoonsgegevens, ook hun NAW-gegevens die nodig zijn voor het verzilveren van de prijs aan Woonspecialist Brabant te verstrekken. Elke deelnemer die de in het voorgaande lid vermelde gegevens verstrekt aan Woonspecialist Brabant garandeert dat deze juist, volledig en up-to-date zijn. 

Privacy 

De onder het voorgaande artikel verleende gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de privacywetgeving. Deze gegevens worden eigendom van Woonspecialist Brabant, worden enkel gebruikt in het kader van de actie en worden niet verkocht of aan derden verstrekt, behoudens voor zover verstrekking aan derden nodig is in het kader van het doel van de actie (zoals logistieke dienstverlener voor het transport van de prijs). De gegevens zullen door Woonspecialist Brabant gebruikt en bewaard worden, niet langer dan nodig om de actie uit te voeren, de winnaars bekend te maken en de respons op de actie te meten, tenzij er toestemming is gegeven om in de toekomst informatie te geven over haar producten en diensten. 

Klachten 

Eenieder die meent dat de actie niet voldoet aan één of meer bepalingen van de Gedragscode Promotionele Kansspelen kan daarover een schriftelijke klacht indienen bij Woonspecialist Brabant, middels de volgende contactgegevens: 

Woonspecialist Brabant
Bijenkorf 8B
5731 ST Mierlo
Telefoon: 040 209 4056
Email: luuktielemans@gmail.com

Aansprakelijkheid 

Woonspecialist Brabant, de door haar ingeschakelde werknemers, hulppersonen en/of derden, zijn niet aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven die de deelnemers eventueel moeten maken als gevolg van deelname aan de actie. 

Woonspecialist Brabant, de door haar ingeschakelde werknemers, hulppersonen of derden, zijn niet aansprakelijk voor mogelijke schade (direct en/of indirect), ongevallen, lichamelijk letsel of overlijden, voortvloeiend uit of verband houdend met de Actie en/of de aanvaarding en/of het gebruik van een prijs. 

Woonspecialist Brabant, de door haar ingeschakelde werknemers, hulppersonen of derden, zijn niet aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijs. 

De voorgaande uitsluitingen gelden niet indien er sprake is van opzet of grove schuld bij Woonspecialist Brabant of haar leidinggevenden. 

Indien een winnaar om welke reden dan ook, buiten toedoen van Woonspecialist Brabant, geen gebruik kan of wil maken van een prijs, zijn Woonspecialist Brabant, de door haar ingeschakelde werknemers, hulppersonen of derden voor de schade die hieruit voortvloeit niet aansprakelijk en is Woonspecialist Brabant niet gehouden de winnaar enige kosten te vergoeden, een alternatieve prijs aan te bieden of restitutie in geld te verlenen.  

Slotbepalingen 

Aan de uitslag van de Actieen kunnen geen rechten worden ontleend. 

Woonspecialist Brabant behoudt zich het recht voor om de acties tussentijds stop te zetten.  Voorts behoudt Woonspecialist Brabant zich het recht voor om deze voorwaarden tussentijds aan te passen, tenzij dit ten nadele van de deelnemers zou zijn. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Alle geschillen die hieruit of uit de acties voortvloeien of anderszins verband houden met de actie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.